علوم جدید با دارالفنون وارد ایران شد

Home / علوم جدید با دارالفنون وارد ایران شد

علوم جدید با دارالفنون وارد ایران شد
دارالفنون که در زمان امیرکبیر بنا شد علوم جدید را به ایران وارد کرد اما خود امیرکبیر هیچ‌گاه فرصت نکرد که ثمره تلاش خود را در احداث دارالفنون ببیند.

علوم جدید با دارالفنون وارد ایران شد

دارالفنون که در زمان امیرکبیر بنا شد علوم جدید را به ایران وارد کرد اما خود امیرکبیر هیچ‌گاه فرصت نکرد که ثمره تلاش خود را در احداث دارالفنون ببیند.
علوم جدید با دارالفنون وارد ایران شد