علم و پژوهش باید وارد مراحل اجرا شود

Home / علم و پژوهش باید وارد مراحل اجرا شود

علم و پژوهش باید وارد مراحل اجرا شود
استاندار خراسان شمالی گفت: علم و پژوهش باید وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شود در غیر این صورت نتیجه و خروجی آن قابل‌اعتماد نخواهد بود

علم و پژوهش باید وارد مراحل اجرا شود

استاندار خراسان شمالی گفت: علم و پژوهش باید وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شود در غیر این صورت نتیجه و خروجی آن قابل‌اعتماد نخواهد بود
علم و پژوهش باید وارد مراحل اجرا شود