علت گرانی میوه و سبزیجات در تهران/ موز 10 هزار و 500 تومان

Home / علت گرانی میوه و سبزیجات در تهران/ موز 10 هزار و 500 تومان

علت گرانی میوه و سبزیجات در تهران/ موز 10 هزار و 500 تومان
رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: با توجه به خالی شدن انبارهای میوه در تهران قیمت موز گران شد و به هر کیلوگرم 10 هزار و 500 تومان رسیده است.

علت گرانی میوه و سبزیجات در تهران/ موز 10 هزار و 500 تومان

رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: با توجه به خالی شدن انبارهای میوه در تهران قیمت موز گران شد و به هر کیلوگرم 10 هزار و 500 تومان رسیده است.
علت گرانی میوه و سبزیجات در تهران/ موز 10 هزار و 500 تومان