عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان افتخار آفرینی کرد

Home / عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان افتخار آفرینی کرد

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان افتخار آفرینی کرد
مقاله عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در یکی از  معتبرترین مجلات بین‌المللی تخصصی انرژی منتشر شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان افتخار آفرینی کرد

مقاله عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در یکی از  معتبرترین مجلات بین‌المللی تخصصی انرژی منتشر شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان افتخار آفرینی کرد