عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشگر برتر یزد شد

Home / عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشگر برتر یزد شد

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشگر برتر یزد شد
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان پژوهشگر برگزیده اول استانی سال 97 در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان یزد انتخاب شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشگر برتر یزد شد

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان پژوهشگر برگزیده اول استانی سال 97 در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان یزد انتخاب شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشگر برتر یزد شد