عضو هیأت رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام کشور منصوب شد

Home / عضو هیأت رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام کشور منصوب شد

عضو هیأت رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام کشور منصوب شد
وزیر ورزش و جوانان طی حکمی سرپرست اداره کل ورزش و تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی را عضو هیأت رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام کشور منصوب کرد.

عضو هیأت رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام کشور منصوب شد

وزیر ورزش و جوانان طی حکمی سرپرست اداره کل ورزش و تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی را عضو هیأت رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام کشور منصوب کرد.
عضو هیأت رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام کشور منصوب شد