عرب‌شاهی با تک‌نوازی تار روی صحنه می‌رود

Home / عرب‌شاهی با تک‌نوازی تار روی صحنه می‌رود

عرب‌شاهی با تک‌نوازی تار روی صحنه می‌رود
کنسرت تک‌نوازی تار علی‌اصغر عرب‌شاهی همراه کوارتت تار در تالار رودکی اجرا می‌شود.

عرب‌شاهی با تک‌نوازی تار روی صحنه می‌رود

کنسرت تک‌نوازی تار علی‌اصغر عرب‌شاهی همراه کوارتت تار در تالار رودکی اجرا می‌شود.
عرب‌شاهی با تک‌نوازی تار روی صحنه می‌رود