عربستان و هند روهینگیایی‌ها را به میانمار نفرستند

Home / عربستان و هند روهینگیایی‌ها را به میانمار نفرستند

عربستان و هند روهینگیایی‌ها را به میانمار نفرستند
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در میانمار از دولت‌های عربستان و هند خواست تا مسلمانان روهینگیایی‌ را به میانمار نفرستند.

عربستان و هند روهینگیایی‌ها را به میانمار نفرستند

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در میانمار از دولت‌های عربستان و هند خواست تا مسلمانان روهینگیایی‌ را به میانمار نفرستند.
عربستان و هند روهینگیایی‌ها را به میانمار نفرستند