عراق را ۹۰ روز از تحریم خرید برق ایران معاف کردیم

Home / عراق را ۹۰ روز از تحریم خرید برق ایران معاف کردیم

عراق را ۹۰ روز از تحریم خرید برق ایران معاف کردیم
یک عضو وزارت خارجه آمریکا می‌گوید برای یک دوره ۹۰ روزه پرداخت‌های مربوط به خرید برق توسط عراق از ایران را از تحریم‌ها معاف کرده است.

عراق را ۹۰ روز از تحریم خرید برق ایران معاف کردیم

یک عضو وزارت خارجه آمریکا می‌گوید برای یک دوره ۹۰ روزه پرداخت‌های مربوط به خرید برق توسط عراق از ایران را از تحریم‌ها معاف کرده است.
عراق را ۹۰ روز از تحریم خرید برق ایران معاف کردیم