عراقچی بر لزوم حمایت‌های عملی کشورهای اروپائی از برجام تأکید کرد

Home / عراقچی بر لزوم حمایت‌های عملی کشورهای اروپائی از برجام تأکید کرد

عراقچی بر لزوم حمایت‌های عملی کشورهای اروپائی از برجام تأکید کرد
معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان در دیدار با وزیر امور خارجه سوئد بر لزوم حمایت‌های عملی کشورهای اروپائی از برجام تأکید کرد.

عراقچی بر لزوم حمایت‌های عملی کشورهای اروپائی از برجام تأکید کرد

معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان در دیدار با وزیر امور خارجه سوئد بر لزوم حمایت‌های عملی کشورهای اروپائی از برجام تأکید کرد.
عراقچی بر لزوم حمایت‌های عملی کشورهای اروپائی از برجام تأکید کرد