عدم پاسخگویی گروه‌ سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي به فرابورس

Home / عدم پاسخگویی گروه‌ سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي به فرابورس

عدم پاسخگویی گروه‌ سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي به فرابورس
نامه فرابورس ایران برای شفاف‌سازی علت نوسان قیمت سهم با عدم پاسخگویی گروه‌سرمايه گذاري ميراث فرهنگي همراه شد.

عدم پاسخگویی گروه‌ سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي به فرابورس

نامه فرابورس ایران برای شفاف‌سازی علت نوسان قیمت سهم با عدم پاسخگویی گروه‌سرمايه گذاري ميراث فرهنگي همراه شد.
عدم پاسخگویی گروه‌ سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي به فرابورس