عدم حضور در رقابت‌های بادی به ضرر ما شد

Home / عدم حضور در رقابت‌های بادی به ضرر ما شد

عدم حضور در رقابت‌های بادی به ضرر ما شد
مربی تیم ملی تیراندازی گفت: متأسفانه به دلیل شرایط مالی نتوانستیم در رقابت‌های سلاح بادی شرکت کنیم و عدم حضور تیم در این رقابت‌ها به ضرر ما شد.

عدم حضور در رقابت‌های بادی به ضرر ما شد

مربی تیم ملی تیراندازی گفت: متأسفانه به دلیل شرایط مالی نتوانستیم در رقابت‌های سلاح بادی شرکت کنیم و عدم حضور تیم در این رقابت‌ها به ضرر ما شد.
عدم حضور در رقابت‌های بادی به ضرر ما شد