عثمانی، نماینده بوکان: ۴ دانش آموز در آتش سوزی زاهدان سوخته‌اند

Home / عثمانی، نماینده بوکان: ۴ دانش آموز در آتش سوزی زاهدان سوخته‌اند

عثمانی، نماینده بوکان: ۴ دانش آموز در آتش سوزی زاهدان سوخته‌اند
آن وقت ما برای توهین به یکی از همکارانمان، جلسه غیرعلنی می‌گذاریم

عثمانی، نماینده بوکان: ۴ دانش آموز در آتش سوزی زاهدان سوخته‌اند

آن وقت ما برای توهین به یکی از همکارانمان، جلسه غیرعلنی می‌گذاریم
عثمانی، نماینده بوکان: ۴ دانش آموز در آتش سوزی زاهدان سوخته‌اند