عامل مؤثر در تضمین سلامت اداری گزینش مستمر است

Home / عامل مؤثر در تضمین سلامت اداری گزینش مستمر است

عامل مؤثر در تضمین سلامت اداری گزینش مستمر است
مدیر گزینش دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان گفت:برای پایداری سلامت اداری یک مجموعه باید فرایند گزینش در تمامی مراحل تبدیل وضعیت نیروها به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد.

عامل مؤثر در تضمین سلامت اداری گزینش مستمر است

مدیر گزینش دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان گفت:برای پایداری سلامت اداری یک مجموعه باید فرایند گزینش در تمامی مراحل تبدیل وضعیت نیروها به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد.
عامل مؤثر در تضمین سلامت اداری گزینش مستمر است