طنز تلخ دوران دولت هاشمی رفسنجانی ممیزی کتاب بود

Home / طنز تلخ دوران دولت هاشمی رفسنجانی ممیزی کتاب بود

طنز تلخ دوران دولت هاشمی رفسنجانی ممیزی کتاب بود
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی ممیزی‌های دوران دولت هاشمی را طنز تلخ معرفی کرد.

طنز تلخ دوران دولت هاشمی رفسنجانی ممیزی کتاب بود

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی ممیزی‌های دوران دولت هاشمی را طنز تلخ معرفی کرد.
طنز تلخ دوران دولت هاشمی رفسنجانی ممیزی کتاب بود