طرفداران نابودی جمهوری اسلامی امروز خودشان نیست شده‌اند

Home / طرفداران نابودی جمهوری اسلامی امروز خودشان نیست شده‌اند

طرفداران نابودی جمهوری اسلامی امروز خودشان نیست شده‌اند
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنانی که 40 سال است می‌خواهند جمهوری اسلامی را نابود کنند، امروز خودشان نیست شده‌اند.

طرفداران نابودی جمهوری اسلامی امروز خودشان نیست شده‌اند

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنانی که 40 سال است می‌خواهند جمهوری اسلامی را نابود کنند، امروز خودشان نیست شده‌اند.
طرفداران نابودی جمهوری اسلامی امروز خودشان نیست شده‌اند