طرح ویژه دانشگاه آزاد اسلامی برای مسئله غذا و امنیت غذایی

Home / طرح ویژه دانشگاه آزاد اسلامی برای مسئله غذا و امنیت غذایی

طرح ویژه دانشگاه آزاد اسلامی برای مسئله غذا و امنیت غذایی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از تدوین طرح بازمهندسی آموزشی، پژوهشی و خدمات فناوری در کشاورزی خبر داد و گفت: این دانشگاه طرح ویژه‌ای برای مسئله امنیت غذایی دارد.

طرح ویژه دانشگاه آزاد اسلامی برای مسئله غذا و امنیت غذایی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از تدوین طرح بازمهندسی آموزشی، پژوهشی و خدمات فناوری در کشاورزی خبر داد و گفت: این دانشگاه طرح ویژه‌ای برای مسئله امنیت غذایی دارد.
طرح ویژه دانشگاه آزاد اسلامی برای مسئله غذا و امنیت غذایی