طرح ضیافت اندیشه ارزش‌های انقلابی را ارتقا می‌دهد

Home / طرح ضیافت اندیشه ارزش‌های انقلابی را ارتقا می‌دهد

طرح ضیافت اندیشه ارزش‌های انقلابی را ارتقا می‌دهد
مسئول نهاد رهبری در دانشگاه‌ آزاد استان ایلام گفت: طرح ضیافت اندیشه اساتید در راستای معرفت‌افزایی، ارتقای تعالیم دینی و ارزش‌های دینی و انقلابی برگزار می‌شود.

طرح ضیافت اندیشه ارزش‌های انقلابی را ارتقا می‌دهد

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه‌ آزاد استان ایلام گفت: طرح ضیافت اندیشه اساتید در راستای معرفت‌افزایی، ارتقای تعالیم دینی و ارزش‌های دینی و انقلابی برگزار می‌شود.
طرح ضیافت اندیشه ارزش‌های انقلابی را ارتقا می‌دهد