طرح استانی شدن انتخابات به تقویت احزاب منجر می‌شود

Home / طرح استانی شدن انتخابات به تقویت احزاب منجر می‌شود

طرح استانی شدن انتخابات به تقویت احزاب منجر می‌شود
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح استانی شدن انتخابات به تقویت احزاب در کشور کمک خواهد کرد و مردم به جای افراد به برنامه‌ها رأی خواهند داد. 

طرح استانی شدن انتخابات به تقویت احزاب منجر می‌شود

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح استانی شدن انتخابات به تقویت احزاب در کشور کمک خواهد کرد و مردم به جای افراد به برنامه‌ها رأی خواهند داد. 
طرح استانی شدن انتخابات به تقویت احزاب منجر می‌شود