طرح‎های اشتغالزایی به کار نیامد/رشد چشمگیر فارغ‌التحصیلان دستفروش

Home / طرح‎های اشتغالزایی به کار نیامد/رشد چشمگیر فارغ‌التحصیلان دستفروش

طرح‎های اشتغالزایی به کار نیامد/رشد چشمگیر فارغ‌التحصیلان دستفروش
در شرایطی که دولت چندین طرح اشتغالزایی را برای حل مشکل بیکاری به کار گرفته اما طی چند وقت اخیر روند دستفروشی فارغ التحصیلان هم رشد یافته است.

طرح‎های اشتغالزایی به کار نیامد/رشد چشمگیر فارغ‌التحصیلان دستفروش

در شرایطی که دولت چندین طرح اشتغالزایی را برای حل مشکل بیکاری به کار گرفته اما طی چند وقت اخیر روند دستفروشی فارغ التحصیلان هم رشد یافته است.
طرح‎های اشتغالزایی به کار نیامد/رشد چشمگیر فارغ‌التحصیلان دستفروش