طراحی دستگاه شخم‌زن توسط پژوهشگر بی‌مدرک کردستانی

Home / طراحی دستگاه شخم‌زن توسط پژوهشگر بی‌مدرک کردستانی

طراحی دستگاه شخم‌زن توسط پژوهشگر بی‌مدرک کردستانی
یکی از مهم‌ترین محصولات غرفه استان کردستان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی طراحی دستگاه شخم‌زن از سوی یک جوان کشاورز فاقد مدرک دانشگاهی است.

طراحی دستگاه شخم‌زن توسط پژوهشگر بی‌مدرک کردستانی

یکی از مهم‌ترین محصولات غرفه استان کردستان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی طراحی دستگاه شخم‌زن از سوی یک جوان کشاورز فاقد مدرک دانشگاهی است.
طراحی دستگاه شخم‌زن توسط پژوهشگر بی‌مدرک کردستانی