طبق حقوق نشریات هر سال باید جشنواره سراسری نشریات برگزار شود

Home / طبق حقوق نشریات هر سال باید جشنواره سراسری نشریات برگزار شود

طبق حقوق نشریات هر سال باید جشنواره سراسری نشریات برگزار شود
براساس حقوق مربوط به نشریات دانشجویی هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطالب درصدد اعمال فشار برآید و یا به سانسور و کنترل محتوای نشریات مبادرت ورزد.

طبق حقوق نشریات هر سال باید جشنواره سراسری نشریات برگزار شود

براساس حقوق مربوط به نشریات دانشجویی هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطالب درصدد اعمال فشار برآید و یا به سانسور و کنترل محتوای نشریات مبادرت ورزد.
طبق حقوق نشریات هر سال باید جشنواره سراسری نشریات برگزار شود