طالبان 16 سرباز اسیر ارتش افغانستان را آزاد کرد

Home / طالبان 16 سرباز اسیر ارتش افغانستان را آزاد کرد

طالبان 16 سرباز اسیر ارتش افغانستان را آزاد کرد
گروه طالبان 16 سرباز ارتش ملی افغانستان را در استان هرات آزاد کرد.

طالبان 16 سرباز اسیر ارتش افغانستان را آزاد کرد

گروه طالبان 16 سرباز ارتش ملی افغانستان را در استان هرات آزاد کرد.
طالبان 16 سرباز اسیر ارتش افغانستان را آزاد کرد