طالبان مذاکره با آمریکا را رد کرد

Home / طالبان مذاکره با آمریکا را رد کرد

طالبان مذاکره با آمریکا را رد کرد
طالبان اخبار منتشرشده درباره مذاکره با نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان را رد کرد.

طالبان مذاکره با آمریکا را رد کرد

طالبان اخبار منتشرشده درباره مذاکره با نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان را رد کرد.
طالبان مذاکره با آمریکا را رد کرد