ضوابط شرکت در آزمون مهارت‌های زبان عربی دانشگاه آزاد اسلامی

Home / ضوابط شرکت در آزمون مهارت‌های زبان عربی دانشگاه آزاد اسلامی

ضوابط شرکت در آزمون مهارت‌های زبان عربی دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی امکانی را فراهم کرده تا دانشجویان دوره دکتری برخی از رشته‌ها که زبان تخصصی‌شان عربی است در آزمون مهارت‌های عربی شرکت کنند.

ضوابط شرکت در آزمون مهارت‌های زبان عربی دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی امکانی را فراهم کرده تا دانشجویان دوره دکتری برخی از رشته‌ها که زبان تخصصی‌شان عربی است در آزمون مهارت‌های عربی شرکت کنند.
ضوابط شرکت در آزمون مهارت‌های زبان عربی دانشگاه آزاد اسلامی