ضرورت ایجاد قرارگاه فرهنگی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

Home / ضرورت ایجاد قرارگاه فرهنگی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

ضرورت ایجاد قرارگاه فرهنگی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان گفت: باید قرارگاه فرهنگی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی این استان ایجاد شود.

ضرورت ایجاد قرارگاه فرهنگی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان گفت: باید قرارگاه فرهنگی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی این استان ایجاد شود.
ضرورت ایجاد قرارگاه فرهنگی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی