صمیمیت چتری است که می‌توان با آن در مسیر خوشبختی قدم زد

Home / صمیمیت چتری است که می‌توان با آن در مسیر خوشبختی قدم زد

صمیمیت چتری است که می‌توان با آن در مسیر خوشبختی قدم زد
مدیر آموزش گروه روانشناسی مؤسسه علوم انسانی قم گفت: صمیمیت بین زن و مرد چتر بزرگی‎ است که می‌توان زیر سایه آن در مسیر خوشبختی قدم زد.

صمیمیت چتری است که می‌توان با آن در مسیر خوشبختی قدم زد

مدیر آموزش گروه روانشناسی مؤسسه علوم انسانی قم گفت: صمیمیت بین زن و مرد چتر بزرگی‎ است که می‌توان زیر سایه آن در مسیر خوشبختی قدم زد.
صمیمیت چتری است که می‌توان با آن در مسیر خوشبختی قدم زد