صرفه‌جویی در هزینه‌های دانشگاه آزاد کازرون با همکاری حوزه پژوهش

Home / صرفه‌جویی در هزینه‌های دانشگاه آزاد کازرون با همکاری حوزه پژوهش

صرفه‌جویی در هزینه‌های دانشگاه آزاد کازرون با همکاری حوزه پژوهش
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون گفت: حوزه پژوهشی از طریق تلاش بیشتر و مدیریت بهتر هزینه‌ها را با بهره‌گیری از روش صرفه‌جویی کنترل و مدیریت می‌کند.

صرفه‌جویی در هزینه‌های دانشگاه آزاد کازرون با همکاری حوزه پژوهش

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون گفت: حوزه پژوهشی از طریق تلاش بیشتر و مدیریت بهتر هزینه‌ها را با بهره‌گیری از روش صرفه‌جویی کنترل و مدیریت می‌کند.
صرفه‌جویی در هزینه‌های دانشگاه آزاد کازرون با همکاری حوزه پژوهش