صادرکنندگان نمونه بخش تعاون تقدیر شدند

Home / صادرکنندگان نمونه بخش تعاون تقدیر شدند

صادرکنندگان نمونه بخش تعاون تقدیر شدند
3 صادرکننده نمونه بخش تعاون در نشست وزیر جهاد کشاورزی با رئیس اتاق تعاون ایران، لوح تقدیر دریافت کردند.

صادرکنندگان نمونه بخش تعاون تقدیر شدند

3 صادرکننده نمونه بخش تعاون در نشست وزیر جهاد کشاورزی با رئیس اتاق تعاون ایران، لوح تقدیر دریافت کردند.
صادرکنندگان نمونه بخش تعاون تقدیر شدند