صادرات مرغ ممنوع شد

Home / صادرات مرغ ممنوع شد

صادرات مرغ ممنوع شد
در بیست و دومین جلسه ستاد تنظیم بازار، ممنوعیت صادرات مرغ برای دوماه آینده تصویب شد.

صادرات مرغ ممنوع شد

در بیست و دومین جلسه ستاد تنظیم بازار، ممنوعیت صادرات مرغ برای دوماه آینده تصویب شد.
صادرات مرغ ممنوع شد