شکوفایی اقتصادی با ترویج اقتصاد مقاومتی محقق می‌شود

Home / شکوفایی اقتصادی با ترویج اقتصاد مقاومتی محقق می‌شود

شکوفایی اقتصادی با ترویج اقتصاد مقاومتی محقق می‌شود
معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی بوکان گفت: دولت می‌تواند با بازنگری و ترویج اقتصاد مقامتی در تقویت اقتصاد کشور نقش به‌سزایی داشته باشد.

شکوفایی اقتصادی با ترویج اقتصاد مقاومتی محقق می‌شود

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی بوکان گفت: دولت می‌تواند با بازنگری و ترویج اقتصاد مقامتی در تقویت اقتصاد کشور نقش به‌سزایی داشته باشد.
شکوفایی اقتصادی با ترویج اقتصاد مقاومتی محقق می‌شود