شکست سنگین حفاری مقابل مس/ نامی‌نو پیروز شد

Home / شکست سنگین حفاری مقابل مس/ نامی‌نو پیروز شد

شکست سنگین حفاری مقابل مس/ نامی‌نو پیروز شد
مرحله رفت پلی‌آف فوتسال بانوان امروز با پیروزی مس کرمان و نامی‌نو به پایان رسید.

شکست سنگین حفاری مقابل مس/ نامی‌نو پیروز شد

مرحله رفت پلی‌آف فوتسال بانوان امروز با پیروزی مس کرمان و نامی‌نو به پایان رسید.
شکست سنگین حفاری مقابل مس/ نامی‌نو پیروز شد