شکار و صید در فصول ممنوعه جرم است

Home / شکار و صید در فصول ممنوعه جرم است

شکار و صید در فصول ممنوعه جرم است
شکار و صید در فصول و ساعات مقررشده ممنوعه جرم تلقی شده و 91 روز تا 6 ماه حبس دارد.

شکار و صید در فصول ممنوعه جرم است

شکار و صید در فصول و ساعات مقررشده ممنوعه جرم تلقی شده و 91 روز تا 6 ماه حبس دارد.
شکار و صید در فصول ممنوعه جرم است