شهید پاسخ به چگونگی ساخته‌شدن انسان متعالی در محضر خداوند است

Home / شهید پاسخ به چگونگی ساخته‌شدن انسان متعالی در محضر خداوند است

شهید پاسخ به چگونگی ساخته‌شدن انسان متعالی در محضر خداوند است
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان شهید را تبلور و تجلی عینی چگونگی ساخته‌شدن انسان متعالی در محضر خداوند دانست.

شهید پاسخ به چگونگی ساخته‌شدن انسان متعالی در محضر خداوند است

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان شهید را تبلور و تجلی عینی چگونگی ساخته‌شدن انسان متعالی در محضر خداوند دانست.
شهید پاسخ به چگونگی ساخته‌شدن انسان متعالی در محضر خداوند است