شهرداری یزد قهرمان مسابقات آمادگی جسمانی کارمندان دولت شد

Home / شهرداری یزد قهرمان مسابقات آمادگی جسمانی کارمندان دولت شد

شهرداری یزد قهرمان مسابقات آمادگی جسمانی کارمندان دولت شد
رئیس انجمن آمادگی جسمانی شهرداری یزد گفت: در مسابقات آمادگی جسمانی کارمندان دولت استان یزد ویژه آقایان، تیم شهرداری یزد توانست مقام اول را کسب کند.

شهرداری یزد قهرمان مسابقات آمادگی جسمانی کارمندان دولت شد

رئیس انجمن آمادگی جسمانی شهرداری یزد گفت: در مسابقات آمادگی جسمانی کارمندان دولت استان یزد ویژه آقایان، تیم شهرداری یزد توانست مقام اول را کسب کند.
شهرداری یزد قهرمان مسابقات آمادگی جسمانی کارمندان دولت شد