شهرداری تهران باید از نگاه کاسب‌کارانه دست بردارد

Home / شهرداری تهران باید از نگاه کاسب‌کارانه دست بردارد

شهرداری تهران باید از نگاه کاسب‌کارانه دست بردارد
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در پروژه‌های شهری شهرداری باید از نگاه کاسب‌کارانه دست بردارد.

شهرداری تهران باید از نگاه کاسب‌کارانه دست بردارد

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در پروژه‌های شهری شهرداری باید از نگاه کاسب‌کارانه دست بردارد.
شهرداری تهران باید از نگاه کاسب‌کارانه دست بردارد