شهرداری از احداث چه ساختمان‌هایی می‌تواند جلوگیری کند

Home / شهرداری از احداث چه ساختمان‌هایی می‌تواند جلوگیری کند

شهرداری از احداث چه ساختمان‌هایی می‌تواند جلوگیری کند
شهرداری می‌تواند عملیات ساختمان‌هایی که بدون پروانه و یا مخالف مفاد آن فعالیت می‌کنند را متوقف کند.

شهرداری از احداث چه ساختمان‌هایی می‌تواند جلوگیری کند

شهرداری می‌تواند عملیات ساختمان‌هایی که بدون پروانه و یا مخالف مفاد آن فعالیت می‌کنند را متوقف کند.
شهرداری از احداث چه ساختمان‌هایی می‌تواند جلوگیری کند