شماره 32 فصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی منتشر شد

Home / شماره 32 فصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی منتشر شد

شماره 32 فصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی منتشر شد
شماره 32 فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی با 12 مقاله منتشر شد.

شماره 32 فصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی منتشر شد

شماره 32 فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی با 12 مقاله منتشر شد.
شماره 32 فصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی منتشر شد