شروع به‌کار مدارس فیروزکوه، دماوند و رودهن با یک ساعت تاخیر

Home / شروع به‌کار مدارس فیروزکوه، دماوند و رودهن با یک ساعت تاخیر

شروع به‌کار مدارس فیروزکوه، دماوند و رودهن با یک ساعت تاخیر
تمام مقاطع تحصیلی شهرستان‌های فیروزکوه، دماوند و رودهن به دلیل برودت هوا و یخبندان فردا شنبه با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد‌.

شروع به‌کار مدارس فیروزکوه، دماوند و رودهن با یک ساعت تاخیر

تمام مقاطع تحصیلی شهرستان‌های فیروزکوه، دماوند و رودهن به دلیل برودت هوا و یخبندان فردا شنبه با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد‌.
شروع به‌کار مدارس فیروزکوه، دماوند و رودهن با یک ساعت تاخیر