شرایط درخواست تغییر رشته و گرایش دانشجوی کارشناسی

Home / شرایط درخواست تغییر رشته و گرایش دانشجوی کارشناسی

شرایط درخواست تغییر رشته و گرایش دانشجوی کارشناسی
برای تغییر رشته و گرایش بر اساس ماده 29 منشور حقوق دانشجویی لازم است، رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه محل تحصیل موجود باشد.

شرایط درخواست تغییر رشته و گرایش دانشجوی کارشناسی

برای تغییر رشته و گرایش بر اساس ماده 29 منشور حقوق دانشجویی لازم است، رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه محل تحصیل موجود باشد.
شرایط درخواست تغییر رشته و گرایش دانشجوی کارشناسی