شرایط انتخاب رشته دانش‌آموزانی که حداقل نمره را نیاورند

Home / شرایط انتخاب رشته دانش‌آموزانی که حداقل نمره را نیاورند

شرایط انتخاب رشته دانش‌آموزانی که حداقل نمره را نیاورند

هدایت تحصیلی امسال در دو بخش اجرا می‌شود، بخش نخست بررسی‌های مشاوره‌ای در قالب فرم شماره 6 است که در رابطه با تمام موارد از جمله عملکرد تحصیلی و بررسی‌های مشاوره‌ای ارزیابی صورت گرفته و در این لیست اولویت‌هایی برای …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شرایط انتخاب رشته دانش‌آموزانی که حداقل نمره را نیاورند

هدایت تحصیلی امسال در دو بخش اجرا می‌شود، بخش نخست بررسی‌های مشاوره‌ای در قالب فرم شماره 6 است که در رابطه با تمام موارد از جمله عملکرد تحصیلی و بررسی‌های مشاوره‌ای ارزیابی صورت گرفته و در این لیست اولویت‌هایی برای …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شرایط انتخاب رشته دانش‌آموزانی که حداقل نمره را نیاورند