شخصیت رضا نتیجه فیلمنامه خوب وحساسیت کارگردان «درخونگاه» بود

Home / شخصیت رضا نتیجه فیلمنامه خوب وحساسیت کارگردان «درخونگاه» بود

شخصیت رضا نتیجه فیلمنامه خوب وحساسیت کارگردان «درخونگاه» بود
بازیگر فیلم درخونگاه می‌گوید:حساسیت کارگردان و فیلمنامه خوب باعث شد تا شخصیت رضا در این فیلم به خوبی پرداخته شود.

شخصیت رضا نتیجه فیلمنامه خوب وحساسیت کارگردان «درخونگاه» بود

بازیگر فیلم درخونگاه می‌گوید:حساسیت کارگردان و فیلمنامه خوب باعث شد تا شخصیت رضا در این فیلم به خوبی پرداخته شود.
شخصیت رضا نتیجه فیلمنامه خوب وحساسیت کارگردان «درخونگاه» بود