شبکه افکار سنجی دانشگاه‌های ایران نبض تپنده‌ دانشگاه است

Home / شبکه افکار سنجی دانشگاه‌های ایران نبض تپنده‌ دانشگاه است

شبکه افکار سنجی دانشگاه‌های ایران نبض تپنده‌ دانشگاه است
شبکه افکارسنجی دانشگاه‌های ایران با برگزاری اولین دوره آموزشی با معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی مرکز استراتژیک ریاست جمهوری آغاز به کار کرد.

شبکه افکار سنجی دانشگاه‌های ایران نبض تپنده‌ دانشگاه است

شبکه افکارسنجی دانشگاه‌های ایران با برگزاری اولین دوره آموزشی با معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی مرکز استراتژیک ریاست جمهوری آغاز به کار کرد.
شبکه افکار سنجی دانشگاه‌های ایران نبض تپنده‌ دانشگاه است