شبکه‌های اجتماعی عامل روسیه هستند

Home / شبکه‌های اجتماعی عامل روسیه هستند

شبکه‌های اجتماعی عامل روسیه هستند
نماینده بلژیک در پارلمان اروپا شبکه‌های اجتماعی را عامل انتشار اخبار کذب روسیه علیه غرب دانست.

شبکه‌های اجتماعی عامل روسیه هستند

نماینده بلژیک در پارلمان اروپا شبکه‌های اجتماعی را عامل انتشار اخبار کذب روسیه علیه غرب دانست.
شبکه‌های اجتماعی عامل روسیه هستند