شبه‌جزیره کریمه متعلق به اوکراین است

Home / شبه‌جزیره کریمه متعلق به اوکراین است

شبه‌جزیره کریمه متعلق به اوکراین است
رئیس‌جمهور ترکیه پس از دیدار با همتای اوکراینی خود اعلام کرد ترکیه شبه‌جزیره کریمه را متعلق به اوکراین می‌داند.

شبه‌جزیره کریمه متعلق به اوکراین است

رئیس‌جمهور ترکیه پس از دیدار با همتای اوکراینی خود اعلام کرد ترکیه شبه‌جزیره کریمه را متعلق به اوکراین می‌داند.
شبه‌جزیره کریمه متعلق به اوکراین است