شایسته‌سالاری و فساد ستیزی از شرایط انتخاب مدیران است

Home / شایسته‌سالاری و فساد ستیزی از شرایط انتخاب مدیران است

شایسته‌سالاری و فساد ستیزی از شرایط انتخاب مدیران است
 وزیر راه و شهرسازی گفت: دو مقوله شایسته‌سالاری و فساد ستیزی از مهم‌ترین شرایطی است که برای انتصابات وزارت راه و شهرسازی در این کمیسیون ملاک عمل قرارگرفته است.

شایسته‌سالاری و فساد ستیزی از شرایط انتخاب مدیران است

 وزیر راه و شهرسازی گفت: دو مقوله شایسته‌سالاری و فساد ستیزی از مهم‌ترین شرایطی است که برای انتصابات وزارت راه و شهرسازی در این کمیسیون ملاک عمل قرارگرفته است.
شایسته‌سالاری و فساد ستیزی از شرایط انتخاب مدیران است