شاخص‌های بومی در حوزه زنان و خانواده داشته باشیم

Home / شاخص‌های بومی در حوزه زنان و خانواده داشته باشیم

شاخص‌های بومی در حوزه زنان و خانواده داشته باشیم
قائم‌مقام شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: نباید تسلیم شاخص‌های غربی شویم و باید خودمان شاخص‌های بومی در حوزه زنان و خانواده داشته باشیم.

شاخص‌های بومی در حوزه زنان و خانواده داشته باشیم

قائم‌مقام شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: نباید تسلیم شاخص‌های غربی شویم و باید خودمان شاخص‌های بومی در حوزه زنان و خانواده داشته باشیم.
شاخص‌های بومی در حوزه زنان و خانواده داشته باشیم