سیره امام خمینی(ره) باعث ایجاد بیداری در عراق شد

Home / سیره امام خمینی(ره) باعث ایجاد بیداری در عراق شد

سیره امام خمینی(ره) باعث ایجاد بیداری در عراق شد
استاد حقوق دانشگاه بابل عراق گفت: سیره و خط مشی امام خمینی (ره) در عراق باعث شد موجی از بیداری علیه استکبار شکل بگیرد.

سیره امام خمینی(ره) باعث ایجاد بیداری در عراق شد

استاد حقوق دانشگاه بابل عراق گفت: سیره و خط مشی امام خمینی (ره) در عراق باعث شد موجی از بیداری علیه استکبار شکل بگیرد.
سیره امام خمینی(ره) باعث ایجاد بیداری در عراق شد