سیاست کاخ سفید در قبال دور‌زنندگان تحریم ایران

Home / سیاست کاخ سفید در قبال دور‌زنندگان تحریم ایران

سیاست کاخ سفید در قبال دور‌زنندگان تحریم ایران
خبرگزاری روسی اسپوتنیک گزارش داد که کاخ سفید، اتحادیه اروپا را تهدید کرده است در صورتی که تلاشی برای دور‌زدن تحریم‌های ایران انجام دهد، تنبیه خواهد شد.

سیاست کاخ سفید در قبال دور‌زنندگان تحریم ایران

خبرگزاری روسی اسپوتنیک گزارش داد که کاخ سفید، اتحادیه اروپا را تهدید کرده است در صورتی که تلاشی برای دور‌زدن تحریم‌های ایران انجام دهد، تنبیه خواهد شد.
سیاست کاخ سفید در قبال دور‌زنندگان تحریم ایران