سیاست دوگانه غرب درقبال مرضیه هاشمی/ موج بیداری در جهان شکل گرفت

Home / سیاست دوگانه غرب درقبال مرضیه هاشمی/ موج بیداری در جهان شکل گرفت

سیاست دوگانه غرب درقبال مرضیه هاشمی/ موج بیداری در جهان شکل گرفت
یک تحلیلگر آمریکایی گفت تردیدی وجود ندارد که رسانه‌های غربی نسبت به پرونده خانم هاشمی از جانب اعتدال خارج شدند و سکوت پیشه کرده‌اند.

سیاست دوگانه غرب درقبال مرضیه هاشمی/ موج بیداری در جهان شکل گرفت

یک تحلیلگر آمریکایی گفت تردیدی وجود ندارد که رسانه‌های غربی نسبت به پرونده خانم هاشمی از جانب اعتدال خارج شدند و سکوت پیشه کرده‌اند.
سیاست دوگانه غرب درقبال مرضیه هاشمی/ موج بیداری در جهان شکل گرفت